Liturgie

ALGEMEEN
In de GKv Lutten is vanaf juli 2017 een taakgroep Liturgie. Deze taakgroep heeft als doel om te zorgen voor een goede communicatie tussen alle verschillende commissies en personen die iets te maken hebben met de erediensten. Daarnaast denken zij na over deze erediensten in al haar facetten. Opdat de gemeente toegerust en gediend wordt met een goede en doordachte liturgie.

TAKEN
De taakgroep heeft als taak alles wat met de liturgie van de erediensten te maken heeft. Dit is onder te verdelen in twee aandacht groepen: communicatie en bezinning. 

Communicatie
De taakgroep draagt zorg voor een goede communicatie tussen de verschillende commissies die onder haar verantwoordelijkheid vallen en de predikant, diaconie en de gemeente. 

Bezinning
De taakgroep gaat de gemeente voor in het nadenken over de eredienst. Hiertoe denkt zij na over de liturgie als geheel en in de verschillende onderdelen. Indien nodig komt zij met voorstellen tot verandering. Deze voorstellen worden in principe ter approbatie aan de kerkenraad voorgelegd.

VISIE
Na een studieperiode heeft de taakgroep een visie opgesteld over wat liturgie behoud. Deze visie is op de algemene gemeente raadsvergadering in 2018 gepresenteerd.

Liturgie is de wijze waarop wij vorm geven aan een samenkomst. Daar over staat geschreven: ‘Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen’ (Mat 18: 20). Door middel van de liturgie wordt er structuur gegeven aan het samen-zijn van christenen. 

Daarom heeft de liturgie geen doel, maar is zij zelf het doel. De liturgie is geen middel om iets te bereiken. Het liturgische doel is om God te eren, loven en prijzen, want ‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’ (Openb4: 11 en Rom 11: 36). En om zo vervolgens de weg te gaan die zijn Zoon heeft gewezen, de weg van het eeuwige leven: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf’ (Mat 22,37-39).

Vanuit dit basisprincipe, dat liturgie structuur en vorm geeft aan de ontmoeting met God en elkaar, willen wij op weg zijn naar het volgende: 

Samen God ontmoeten, dienen en delen. 
Samen God ontmoeten: Dat is feitelijk wat er gebeurt als de kerk samenkomt. God is de eerste. Hij komt naar Zijn gemeente toe en Hij wil ons ontmoeten. De liturgie helpt ons om vorm te geven aan die ontmoeting. 

Dienen: Het eerste gebod dat God ons geeft op de weg die Zijn Zoon heeft gewezen is: God liefhebben boven alles. De liturgie geeft ons handvatten  om God zo te eren, te loven en te prijzen. 

Delen: Het tweede gebod is: je naaste liefhebben als jezelf. De liturgie laat ons ervaren dat we samen het lichaam van Christus zijn. Want God ontmoeten wij juist ook door elkaar te ontmoeten. En daarnaast  hebben we ook een missionaire taak door met onze ontmoeting naar buiten te treden.

Het volledige visiedocument is >>hier<< te downloaden.

BEZINNING
Vanaf oprichting tot aan het heden bezint de taakgroep zich over onderwerpen welke de Liturgie beslaan. De resultaten worden met de gemeente gedeeld zodat het ter opbouw van de gemeente is. Momenteel bezint de taakgroep zich op de ‘orde van dienst’.

Van andere onderwerpen is een document opgesteld welke te downloaden is. De taakgroep zich bezonnen over de volgende onderwerpen:

  • wat is Liturgie (visiedocument). Klik hier om te downloaden.
  • zegen uitspreken door een gemeentelid. Klik hier om te downloaden.
  • de geschiedenis van de liturgie. Klik hier om te downloaden.
  • liederen in de dienst. Klik hier om te downloaden.

SLOT
Mocht u vragen hebben over de functie of het functioneren van de taakgroep. Of hebt een vraag over één van de onderwerpen kunt u contact opnemen met één van de taakgroepleden, ook kunt u een E-mail sturen naar taakgroep.liturgie@ngklutten.nl.