Over de GKv

De GKv Lutten is een van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Deze kerken erkennen Jezus Christus als Heer van de kerk. In de eerste plaats zijn het daarmee Christelijke kerken. De kerken geloven dat zij deel uitmaken van de ene, heilige, algemene, christelijke kerk die Jezus Christus als de Zoon van God in deze wereld vergadert. De naam ‘Gereformeerd’ wil zeggen dat deze kerken zijn voortgekomen uit de Reformatie die in de 16e eeuw heeft plaatsgevonden. Bekende namen uit de tijd van de Reformatie zijn Luther, Calvijn en Zwingli. De Reformatie kwam op voor de geldigheid van Gods Woord voor heel het persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke leven en ging in tegen vervlakking en de overheersing van tradities in de bestaande kerk.

De term ‘Vrijgemaakt’ verwijst naar de zogeheten Vrijmaking die in 1944 en latere jaren in Nederland plaatsvond. Vooral in de jaren dertig van de vorige eeuw kwam er in de Gereformeerde Kerken in Nederland een beweging op gang die vanuit de Bijbel opnieuw wilde nadenken over leer en leven (een bekende naam uit die tijd is Klaas Schilder). In de kerken bleek hiervoor geen ruimte te bestaan. De generale synode* probeerde de Bijbelse kritiek die geoefend werd tot zwijgen te brengen. Een specifieke leerstelling over verbond en doop** werd door de synode bindend opgelegd. Van die binding hebben veel kerkleden zich toen letterlijk vrijgemaakt.  De kerken die de synode volgden beleven zich Gereformeerde Kerken noemen. De kerken die zich vrijmaakten hebben daarom de aanduiding “vrijgemaakt”*** aanvaard om onnodige misverstanden te voorkomen.

De GKv aanvaarden alles wat in de Bijbel geschreven staat als het Woord van God. De kerken hebben eerbied voor de betrouwbaarheid van de Bijbel.  Gods Woord moet, zogezegd, zuiver bediend worden en dient als leidraad voor het leven van alle dag. Eigen gedachten en gevoelens moeten telkens weer naast het Woord van God gelegd worden. De kerken willen vasthouden aan de gereformeerde belijdenisgeschriften**** waarin de leer van de Bijbel is samengevat.

Na de Vrijmaking zijn binnen de kerken eigen politieke en maatschappelijke organisaties ontstaan. De aanleiding hiervoor vormde de kritiek op algemeen-christelijke organisaties die in veel gevallen hun identiteit waren kwijtgeraakt. Daarnaast zijn er veel eigen scholen opgericht. De laatste jaren vindt er op veel vlakken een verruiming plaats in het toelatingsbeleid van deze organisaties.

*De generale synode is de vergadering waarin gereformeerde kerken uit het hele land vertegenwoordigd zijn en komt eens in de drie jaar samen.
**De leer over de zogeheten ‘veronderstelde wedergeboorte’.
***In de beginjaren van de vrijmaking betrof de term ‘onderhoudende artikel 31 KO’. Hier is de geuzennaam ‘artikel’ of ‘artikel 31-er’ van afgeleid.
****Het betreft de volgende belijdenisgeschriften:  de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea, de Geloofsbelijdenis van Athanasius, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels.